VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Pokud nejsou individuálně sjednány jinak, jsou Obchodní a právní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem Jazz Dock specifikovány v těchto obchodních podmínkách.

I. Pojmy:

 • Provozovatel: KENTAUR MEDIA, s.r.o., IČ: 25131788, sídlem: Národní 364/39, 110 00 Praha 1 (dále jen „Jazz Dock“).
 • Místo konání koncertu nebo jiné produkce: prostory klubu Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 – Smíchov, nebo jiné určené místo.
 • Zákazník: kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má zakoupenou platnou vstupenku.
 • Vstupenka: tradiční papírová vstupenka zakoupená v Jazz Docku nebo na jiném k tomu určeném místě; e-ticket vytištěný zákazníkem na základě mailového potvrzení jeho nákupu Jazz Dockem.

 

II. Smlouva o zakoupení vstupenky:

 • Prostřednictvím e-shopu smlouva vzniká okamžikem, kdy na základě platby ze strany zákazníka mu je přes e-shop emailem doručen e-ticket.
 • Koupením vstupenky v prostorách klubu nebo na jiném k tomu určeném místě.
 • Vstupenka opravňuje zákazníka ke vstupu na vyznačený koncert. Pokud je stanoveno odlišné vstupné k sezení a ke stání, má zákazník právo odpovídající druhu zakoupené vstupenky.
 • Koupí vstupenky dochází k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP.
 • Počet vstupenek zakoupených najednou jedním zákazníkem nesmí přesáhnout 6 kusů. V případě zájmu o vyšší počet vstupenek, prosím, kontaktujte personál klubu na info@jazzdock.cz či na telefonním čísle: 00420 774 058 838. 

 

III. Platba vstupenky:

 • Přes e-shop prostřednictvím zabezpečené online platební brány k tomuto účelu zřízené.
 • Úhradou ceny vstupenky v Jazz Docku či na jiném určeném místě v hotovosti nebo platební kartou.

 

IV. Rezervace:

 • Rezervaci místa k sezení lze provést pouze tehdy, pokud zákazník zakoupil vstupenku na konkrétní koncert.
 • Rezervace mimo dobu koncertu opravňuje zákazníka k tomu, aby mu bylo poskytnuto místo k sezení, nevzniká mu však, vzhledem ke kapacitě klubu a variabilitě hlediště, nárok na jím určené konkrétní místo. Jazz Dock však v této věci maximálně přihlédne k požadavku zákazníka.
 • Až na výjimky sjednané s Jazz Dockem platí rezervace pouze do času určeného pro začátek koncertu. Po uplynutí tohoto času zaniká zákazníkovi právo na místo k sezení. Zákazníkovi zůstává nárok na místo k stání. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho části tímto zákazníkovi nevzniká. 
 • Na stání se rezervace míst neprovádí.

 

V. Objednávka vstupenky přes e-shop:

 • Zákazník vyplní stanoveným způsobem k tomu určený formulář na webových stránkách Jazz Docku, uvedení telefonního čísla je doporučené, ale ne povinné.
 • V souladu s platnými právními předpisy v České republice Jazz Dock zaručuje ochranu veškerých sdělených osobních údajů před jejich zneužitím.
 • Zákazník – držitel kteréhokoliv „Jazz pasu“ má při koupi e-ticket nárok na příslušnou slevu, odpovídající druhu jazz pasu. Za tímto účelem zákazník vyplní do příslušného formuláře číslo jazz pasu (po proběhlé registraci) či vybere možnost příslušné slevy. Nárok na slevu bude kontrolován u vstupu na koncert, ke kterému se sleva vztahuje.
 • Online předprodej končí v den koncertu v 17 h.

 

VI. Storno a změny ze strany zákazníka

 • Zakoupenou vstupenku včetně e-ticket nelze vrátit a nelze uplatnit nárok na vrácení její ceny.
 • Při požadavku zákazníka sděleném Jazz Docku alespoň tři dny před stanoveným dnem koncertu sjedná Jazz Dock se zákazníkem při osobní návštěvě v klubu možnost výměny vstupenky za vstupenku na jiný v té době neobsazený koncert dle volby zákazníka. Před výměnou vstupenky je zákazník povinen doplatit případný rozdíl v ceně vstupenky. Na vrácení části vstupného při volbě levnějšího koncertu nemá zákazník nárok.

 

VII. Storno či změny ze strany Jazz Docku:

 • Jazz Dock si vyhrazuje právo zrušit plánovaný koncert v případě živelných událostí nebo technických problémů. V případě, že taková situace nastane, zákazník bude informován bez zbytečného odkladu na kontakt (e-mail, telefon), který poskytl do formuláře při rezervaci nebo jiným způsobem. Na základě další dohody mezi Jazz Dockem a zákazníkem Jazz Dock buď vrátí v plné výši částku zákazníkovi, nebo nabídne jiný termín plnění.
 • Pokud zákazník nepřistoupí na změnu termínu, musí Jazz Dock vrátit cenu vstupného bez zbytečného odkladu. Na základě další dohody Jazz Dock vrátí celkovou částku zpět zákazníkovi v hotovosti v klubu během jeho provozních hodin, nebo pošle celou částku zpět na stejný účet, ze kterého platba od zákazníka přišla.

 

VIII. Jazz pasy:

 • Z důvodu zpřístupnění kvalitní hudební produkce stálým návštěvníkům, mladé generaci a seniorům vydává provozovatel jazz pasy, které opravňují jejich držitele k získání slev na vstupném a konzumaci ve výši odpovídající konkrétnímu druhu jazz pasu.
 • Druhy jazz passů a s nimi spojené výhody:
  • Jazz pass pro stálé návštěvníky 
   • nárok vzniká pro každého zákazníka počínaje třetí návštěvou,
   • zájem o získání tohoto jazz pasu je třeba oznámit při vstupu do klubu,
   • sleva na vstupném a konzumaci – 10%.
  • Jazz pass pro stálé návštěvníky 
   • sleva na vstupném a konzumaci – 20% 
   • jazz passy vydávané v prvním roce existence klubu, již není možné je získat.
  • Junior jazz pass (není fyzicky vydáván, platí automaticky při doložení věku dle OP)
   • nárok mají zákazníci mladší 25 let
   • sleva na vstupném  – 25%.
  • Senior jazz pass (není fyzicky vydáván, platí automaticky při doložení věku dle OP)
   • nárok mají zákazníci starší 65 let
   • sleva na vstupném – 25%.
  • Big pig
   • tento nenárokový jazz pas mohou získat osoby, které dle posouzení provozovatele významně přispívají k rozvoji klubu, kulturnímu či společenskému dění, naplňování humánního poslání kultury či výchově mládeže, rovněž tak jej mohou získat nejvěrnější návštěvníci klubu
   • vstupné zdarma a sleva na konzumaci – 20 %
 • Slevy pro držitele jazz pasů se týkají pouze jedné osoby – jeho držitele s výjimkou jazz passu s nárokem na 10% slevu, s tímto je možné zakoupit vstupenky 2.
 • Slevy u jazz pasu Big pig se týkají dvou osob – jeho držitele a jeho doprovodu.
 • Ve zcela výjimečných případech (kupř. některé koncerty zahraničních hvězd, nebo když pořadatelem koncertu je jiný subjekt než provozovatel), se slevy pro držitele jazz passů vztahují pouze na konzumaci, nikoliv na vstupné.
 • Držitel je povinen nahlásit provozovateli ztrátu nebo zničení jazz pasu a rovněž tak změnu podmínek, na jejichž základě mu byl jazz pass vydán. Náhrada ztracených nových magnetických jazz passů bude účtována částkou 100 Kč.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro vydání nových jazz passů a rovněž tak i výhody pro jejich držitele, jakože i právo na výměnu existujících jazz passů za nové.
 • K získání jazz passu je nezbytné uvést provozovateli identifikaci osoby, jméno, telefonní a e-mailové spojení.
 • Jazz pasy jsou nepřenosné, jejich držitel si je vědom toho, že může být provozovatelem vyzván k prokázání oprávněnosti držení jazz pasu, při jeho zneužití může být jazz pass odebrán.

 

IX. Další:

 • ​Jazz Dock si vyhrazuje právo na změnu programu. Jiný program nedává nárok na vrácení vstupného.
 • Kromě případů prokazatelného zavinění ze strany Jazz Docku, nenese Jazz Dock odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození, nebo ztrátu osobních předmětů či krádež způsobenou zákazníkovi.
 • Jazz Dock si vyhrazuje právo vykázat zákazníka ve značně podnapilém či znečištěném stavu nebo zákazníka, který i přes upozornění ze strany personálu ruší koncert nadměrným hlukem či jiným nevhodným chováním. V tomto případě nevzniká zákazníkovi právo na vrácení vstupného.
 • Do vnitřních prostor klubu nemají přístup domácí zvířata.

 

X. Závěrečná ustanovení

 • Smluvní vztahy zákazníka a Jazz Docku se řídí českým právem.
 • V případě jakýchkoliv rozporů mezi jazykovými verzemi bude rozhodující česká verze.
 • Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2016, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.